TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞCİLERİN 696 KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI İÇİN SÖZLÜ SINAV KOMİSYON DUYURUSUSÖZLÜ SINAV KOMİSYON DUYURUSU
 
          Bilindiği üzere 1.1.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması” amacıyla "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.
 
           Söz Konusu Esasların "Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı" başlıklı 14 üncü maddesinde "(1) Hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenir. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkündür." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde Bakanlık Makamının ekli 2/3/2018 tarihli 182 sayılı Oluru ile Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavının "sözlü sınav" şeklinde yapılması uygun görülmüş olup sınav komisyonunca ilan edilmiş olan listede yer alan personel için 12/03/2018 tarihi ile 16/03/2018 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır.
 
 
Kuruluş Sınav Yeri Sınav Tarihi Sınav Saati
İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü 12/03/2018 09:00-17:00
Osmaniye SHM İl Müdürlüğü 12/03/2018 09:00-17:00
ÇEKOM İl Müdürlüğü 12/03/2018 09:00-17:00
V.C.C.B.R. ve ADM V.C.C.B.R. ve ADM 13/03/2018 09:00-17:00
ŞÖNİM V.C.C.B.R. ve ADM 13/03/2018 09:00-17:00
Kadın Konukevi V.C.C.B.R. ve ADM 13/03/2018 09:00-17:00
Çocuk Evl. Sitesi M. Özden Huzurevi M 14/03/2018 09:00-17:00
Özden Huzurevi M. Özden Huzurevi M 14/03/2018 09:00-17:00
Kadirli E. Y.B.R.M. Kadirli E. Y.B.R.M. 15/03/2018 09:00-17:00
Kadirli SHM Kadirli E. Y.B.R.M. 15/03/2018 09:00-17:00
Düziçi SHM Düziçi SHM 16/03/2018 09:00-17:00
Not: Kuruluşta Belirtilen tarihte bitirilemeyen Sözlü Sınava bir sonraki gün devam edilecektir.09/03/2018
 
 
 
Ali KILIÇKESER        Adem KARNUŞ          Serap DURUCAN    Z. Abidin BİLEN           Fatih HÜRATA
   İl.Müd.Yrd.            Kuruluş Müdürü          Kuruluş Müdürü      Kuruluş Müdür V.      Kuruluş Müdür V.


 

SÖZLÜ SINAV KOMİSYON DUYURUSU'nu imzalı halini indirmek için tıklayınız.